Mannen Vereniging Guido de Brès

 

“  De vergaderingen van onze MV op D.V. 4 en 18 januari 2021 gaan wegens COVID-19 helaas NIET door  “

 

Mannenvereniging “Guido de Brès”

God, de Heere regeert”; een sprake Gods gaat over de gehele wereld en raakt alle mensen.

Zal bij deze roepstem, ook ten aanzien van het geestelijke- / kerkelijke- en verenigingsleven, jong en oud(er) meer bewust in beweging komen?

Draagt u en draag jij ook mede verantwoordelijkheid voor kerkelijke activiteiten?

Onze mannenvereniging wil een bijdrage leveren bij het gezamenlijk onderzoeken en overdenken van de Heilige Schrift, het gebed en zingen van de onderscheiden psalmen.

Dit geeft, in onzekere tijden, bemoediging, rust en kracht op de levensweg.

Wij vergaderen (overeenkomstig de regels gesteld door het RIVM en het protocol van onze kerkvoogdij) één keer per 2 weken op maandagavond in de vergader- of kerkzaal van de Triumfatorkerk.

Vanaf ongeveer 20 jaar ben je hartelijk welkom. Extra uitnodiging aan jonggehuwden en vaders van (jonge)gezinnen. Staande op de schouders van ons voorgeslacht met verantwoordelijkheid voor het nageslacht!

De aanvang is om 19.45 uur. Mogelijk is er in de pauze gelegenheid tot onderlinge ontmoeting. Om 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten. Indien geen pauze mogelijk is wordt er 15 minuten eerder afgesloten.

Ook voor dit seizoen wordt vervolgd met het studieboekje uit de serie: “Aan U geschreven” met het onderwerp: “De eerste brief aan Korinthe”. Auteur van het boekje is ds. M. van Kooten (Elspeet).

Het Rooster van onderwerpen / inleiders is tijdens de vergaderavond verkrijgbaar.

Ook enkele vrije onderwerpen en kerkgeschiedenis, alsmede een Bijbelstudieavond staan vermeld.

Kom.. en geef blijk van uw en jullie belangstelling en breng tegelijk nog iemand mee.

D.V. 28 september 2020 wordt de eerste vergadering van het nieuwe seizoen gehouden.

Dr. J. Veldman, overbekend van de Driestar te Gouda, en vaardig spreker over onder meer “de Vroege kerk” zal, met als thema “de doop ten tijde van Augustinus", de openingsavond voor ons invullen.

De 2e verenigingsavond zal onze voorzitter Ds. P. den Ouden spreken over het onderwerp: Hoe keek Luther naar zichzelf”.

Contributie, koffie/thee zijn bij de te houden collecten inbegrepen.

In de kerkbode wordt telkens de eerstvolgende vergadering en het onderwerp vermeld.

 

     

 Bestuur van de mannenvereniging ”Guido de Brès”                         

1e voorzitter ds. P. den Ouden
2e voorzitter dhr. L. van der Plas (Blekerij) 
secretaris dhr. J.A. Mol
penningmeester dhr. J. Plokker
algemeen adjunct dhr. A. Zwaan
algemeen bestuurslid dhr. E. Barnhoorn