Fondswerving

Voorwoord
"Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE
de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter" (Psalm 127:1).


De Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee heeft in 2012 een voorlopig koopcontract
afgesloten met betrekking tot de aankoop van de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan.
Verbouwing en uitbreiding van de Triumfatorkerk is noodzakelijk gezien de beperkte capaciteit
aan zitplaatsen en omdat de zaalruimtes niet voldoende zijn voor de doordeweekse activiteiten.
Zoals u weet is vanuit de gemeente een commissie Fondswerving samengesteld die zich zal bezig
houden met het werven van gelden. De financiële opgave die we als gemeente hebben is groot. Voor de verbouwing en uitbreiding van de Triumfatorkerk is op basis van het nu voorliggende plan van de architect ongeveer 3 miljoen euro nodig. Een groot deel van dit bedrag zal worden gefinancierd bij de bank. Omdat het niet mogelijk is om het gehele bedrag bij de bank te financieren is het noodzakelijk dat we op het moment van aanbesteden in 2013 als gemeente een bedrag van 1 miljoen euro hebben ontvangen aan toezeggingen. Daarnaast zijn uiteraard financiële middelen nodig voor de aflossing en betaling van rente van de financiering bij de bank. Er is de afgelopen jaren reeds veel bijgedragen voor de aankoop van een eigen kerkgebouw. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Dit is ook de reden dat wij ons in deze brochure alleen nog richten op de verbouw- en uitbreiding van de Triumfatorkerk. Immers de aankoop zelf kan worden gefinancierd uit de tot op heden bij elkaar gebrachte gelden. Daarvoor zijn wij de gemeente, maar bovenal de Heere, dankbaar. Hij heeft harten geneigd en er voor gezorgd dat wij tot de aankoop van de Triumfatorkerk kunnen overgaan. Door middel van deze brochure willen wij u informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan de financiering van de verbouwing en uitbreiding van de Triumfatorkerk. Ook willen we u op de hoogte brengen van de mogelijkheden voor de fiscale aftrekbaarheid van giften en schenkingen. We beseffen dat de draagkracht voor een ieder verschillend is. Daarom treft u in deze brochure zowel grote als kleine mogelijkheden aan, om uw steentje bij te dragen. Het gaat ten diepste immers niet om wat geven, maar om hoe we het geven. We hopen op deze wijze met de gehele gemeente in afhankelijkheid van de Heere onze God de geldmiddelen te verzamelen die nodig zijn voor de verbouwing en uitbreiding van de Triumfatorkerk.

 

Hoe kunt u bijdragen aan het nieuw te realiseren kerkgebouw?

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de financiering van verbouwing en uitbreiding van de Triumfatorkerk. Immers, de draagkracht is voor een ieder verschillend. Het gaat bovendien niet in de eerste plaats om wat men geeft, maar hoe men geeft. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

  

Collecte:

In het collecte rooster wordt periodiek (vanaf 2013 maandelijks) de extra collecte bestemd voor het Fonds Kerkbouw. De opbrengst van deze collecte is geheel voor de verbouwingskosten van de Triumfatorkerk bestemd.

 

Collecte Fonds Kerkbouw:
In het collecte rooster wordt periodiek (vanaf 2013 maandelijks) de extra collecte bestemd voor het Fonds Kerkbouw. De opbrengst van deze collecte is geheel voor de verbouwingskosten van de Triumfatorkerk bestemd.

 

Eenmalige giften:
U kunt uw gift(en) storten op bankrekening 3322.88.366 ten name van “Kerkvoogdij Hersteld Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee”, onder vermelding van “Fonds Kerkbouw”. Uw giften worden geheel aangewend voor de financiering van de verbouwing en uitbreiding van de Triumfatorkerk.

 

Toezegging jaarlijkse gift:
Het kan natuurlijk zo zijn dat u graag uw medewerking wil verlenen aan de verbouwingskosten, maar dat het voor u niet mogelijk is om in één keer een grotere gift te doen. Om hierin tegemoet te komen wordt de volgende mogelijkheid geboden. U kunt toezeggen om de komende 5 jaar jaarlijks een bedrag over te maken. Uw totaalbedrag van deze giften komt dan weliswaar niet ineens binnen, maar de Kerkvoogdij kan er wel op rekenen dat dit de komende jaren binnenkomt. Op deze wijze helpt u dus ook zeker mee. Op het bijgevoegde antwoordformulier kunt u uw toezegging vermelden. De bedragen beginnen bij € 600,- per jaar. Wij gaan er vanuit dat u gedane toezeggingen zult nakomen. Dit is uiteraard niet het geval wanneer sprake is van onverwachte bijzondere veranderingen in het inkomen door bijvoorbeeld overlijden of werkloosheid.

 

Periodieke giften:
Ook kunt u er voor kiezen elk kwartaal een gift van uw bankrekening te laten overschrijven. Uw toezegging hiervoor en de hoogte ervan per kwartaal kunt u op het bijgevoegde antwoordformulier invullen.Na inventarisatie van de binnengekomen toezeggingen nemen wij contact met u op om de nadere invulling van de gestelde voorwaarden met u af te stemmen. Het streven is hierbij om te komen tot periodieke giften van € 250,- of een veelvoud hiervan per kwartaal, en dat voor een periode van 10 jaar, of eventueel voor 20 jaar. Uiteraard staan wij ook open voor eventuele andere looptijden, u kunt dan contact opnemen met de Kerkvoogdij.

 

Renteloze leningen:
Uiteraard kunt u ook een renteloze lening verstrekken aan de Kerkvoogdij. Op het bijgevoegde antwoordformulier kunt u uw toezegging van zo’n renteloze lening invullen. Onze voorkeur gaat uit naar een looptijd van 10 jaar, of eventueel 20 jaar. Uiteraard staan wij ook open voor eventuele andere looptijden, u kunt dan contact opnemen met de Kerkvoogdij. De eerste aflossingen op deze leningen zullen plaatsvinden in het kalenderjaar volgend op het jaar van de oplevering van het kerkgebouw. Voorafgaand aan de jaarlijkse aflossingen zal u als verstrekker van de lening hierover worden geïnformeerd. U bent op dat moment vrij om de aangekondigde aflossing geheel of gedeeltelijk te schenken aan de kerk. Behalve renteloze leningen, bestaat ook de mogelijkheid om “laagrentende” leningen te verstrekken aan de kerkvoogdij. Daarbij is het ook mogelijk dat uiteindelijk de rente wordt kwijtgescholden, hetgeen voor degene die van de rente afziet een fiscale aftrekpost kanopleveren. Voor al deze mogelijkheden geldt dat wij graag met u overleggen om u te helpen bij uw keuze en zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Wat betreft mogelijke risico’s willen wij opmerken dat het hier zal gaan om zgn. achtergestelde geldleningen. Dat houdt in dat eventuele aflossings-en renteverplichtingen van leningen bij de bank voorrang zullen hebben.

 

Testament en legaat:
U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een bepaalde instelling wordt geschonken. U geeft dan aan dat de betreffende instelling de begunstigde is. Uw notaris kan u hierover nader informeren. Personen die al langer geleden een testament hebben laten opstellen en hierin een dergelijke bepaling hebben opgenomen, doen er goed aan hier enige aandacht aan te schenken. Als u beoogt na uw overlijden een deel van uw vermogen aan de kerk te schenken, dan is het goed om de juiste naam van onze gemeente in uw testament op te laten nemen, namelijk: Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

 

Maatwerk:
Nu kan het zijn dat de bovengenoemde opties niet helemaal aansluiten op de manier waarop u graag wil bijdragen aan de kerkbouw. Ook in dat geval is de Kerkvoogdij graag bereid om met u in gesprek te gaan. U kunt bij de opmerkingen op het toezeggingenformulier aangeven dat u graag een gesprek wil met de Kerkvoogdij. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Kerkvoogdij.

Fiscale aftrekbaarheid van giften en schenkingen:

De landelijke Hersteld Hervormde Kerk heeft een ANBI-beschikking van de belastingdienst ontvangen, wat inhoudt dat zij is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning is een groepsbeschikking die ook van toepassing is voor alle plaatselijke gemeenten. Uw giften aan onze gemeente kunt u, als u dit wenst, op basis hiervan aftrekken in uw aangifte Inkomstenbelasting. Voor de aftrek van uw giften bestaan in de Inkomstenbelasting twee soorten regelingen, namelijk: gewone giften en periodieke giften.

 

Gewone giften:
Voor gewone giften is een minimumgrens (het niet aftrekbare gedeelte) en een maximumgrens van toepassing. De minimumgrens is 1% van het gezamenlijke (drempel)inkomen van u en uw eventuele echtgenoot / echtgenote, en bedraagt ten minste € 60. Alleen het bedrag aan gewone giften boven de minimumgrens van 1% komt voor aftrek in aanmerking. Het aftrekbare bedrag is verder aan een maximumgrens gebonden van 10% van het gezamenlijke (drempel)inkomen. Wij spreken hierbij over het totaal aan gedane giften aan een ANBI (dus inclusief de giften aan andere goede doelen) in een bepaald kalenderjaar, waarbij geldt dat de gift in het betreffende kalenderjaar moet zijn betaald of verrekend. Als u in 2012 een schenking toezegt, maar deze pas in 2013 betaalt, kunt u de aftrek pas in 2013 in uw aangifte verwerken. Rekenvoorbeeld: Stel het (gezamenlijke) drempelinkomen van u (en uw echtgenoot/echtgenote) bedraagt in een bepaald jaar € 40.000 en u heeft in dat jaar gewone giften gedaan tot een totaalbedrag van € 1.500. Aftrekbaar is dan:   € 1.500 minus € 400 (1% van € 40.000), ofwel € 1.100 van uw belastbaar inkomen. Rekeninghoudend met een belastingtarief van 42% levert dit een voordeel op van € 462. Per saldo hebben u de giften dus € 1.038 gekost (€ 1.500 minus € 462).

 

Periodieke giften:
Schenkt u regelmatig (grotere) bedragen of is op basis van uw inkomen de minimumgrens zo hoog, dan is het nuttig om eens te kijken naar periodieke giften. Bij periodieke giften gelden geen minimum of maximumgrenzen en ook hebben deze giften geen invloed op de aftrek van uw gewone giften. Voor de aftrek van periodieke giften gelden enkele strikte voorwaarden. Van belang is vooral dat u zich (in dit geval tegenover de Kerkvoogdij) verplicht hebt een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering te doen, waarvan het bedrag is vastgesteld bij het sluiten van de overeenkomst en die eindigt op een vastgesteld tijdstip, maar in ieder geval bij uw overlijden. De periodieke gift moet gevestigd zijn bij een notariële akte van schenking, moet ten minste één maal per jaar worden uitbetaald en de jaarlijkse schenking moet voor ten minste 5 jaar worden toegezegd. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan is uw gift dus volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uiteraard verzorgt de Kerkvoogdij alle benodigde handelingen voor de notariële akte voor u. De kosten voor het afsluiten van een notariële akte bedragen eenmalig ca € 200. U behoeft slechts aan te geven dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, waarna de Kerkvoogdij de rest voor u regelt.

 

Commissie Fondswerving:
Om de Kerkvoogdij te ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde financiële middelen is een commissie fondswerving ingesteld. Deze commissie zal zich bezig houden met het werven van gelden en zal ook diverse acties coördineren waarmee geld ingezameld kan worden. Mocht u goede ideeën hebben of zelf een actie willen houden, dan zijn die van harte welkom. De commissie zal u, namens de Kerkvoogdij, ook actief informeren over de stand van zaken. We willen daarvoor gebruik maken van een vaste rubriek in de Nieuwsbrief en op de nu nog in ontwikkeling zijnde website van de Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee (hhgkatwijk.nl). Mocht u vragen en suggesties hebben, dan kunt u die via het kerkelijk bureau stellen aan Kerkvoogdij en aan de commissie Fondswerving ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) Het telefoonnummer van het kerkelijk bureau is 071-4014111 (bij geen gehoor 071-4077317).

 

 (klik hier voor het invullen van het:) F O R M U L I E R   F O N D W E R V I N G