Stichting De Steenrots

Onder het diaconale werk valt ook de zorg voor de Stichting De Steenrots, die sinds enige tijd aan de mgr. Bekkerstraat is gevestigd. Het is goed dat deze voorziening er is, zodat er hulp kan worden geboden aan mensen die door allerlei omstandigheden zijn vastgelopen. We zijn dankbaar dat er met de leiding goede contacten zijn. Vanuit onze wijk wordt er ook pastorale zorg verleend door middel van bezoeken en bijbelstudies met de bewoners. We bevelen dit werk in uw belangstelling en voorbede aan en wensen bewoners en leiding Gods hulp en kracht toe.