Protocol "anderhalvemeterkerk"

   koptekst protocol

Versie 16 oktober

Verdere aanscherping maatregelen:

Naar aanleiding van de persconferentie premier Rutte en minister de Jonge op dinsdag 13 oktober 2020 heeft de kerkvoogdij en het moderamen van de centrale kerkenraad het besluit genomen om overeenkomstig het advies van onze landelijke kerk,  het maximum aantal bezoekers per dienst tot dertig personen terug te brengen waarbij kinderen tot en met twaalf jaar en betrokkenen bij de dienst niet meegerekend worden.

Met betrekking tot het zingen zijn nieuwe berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat het besmettingsrisico 0,4% en het reproductiegetal 0,2% is. Zoals u weet zijn we sinds vorige week al behoorlijk minder gaan zingen en op basis van deze lage risico’s is besloten om met de drie verzen die we per dienst zingen, door te gaan.

Tevens is het dringende advies om bij het betreden van de kerk tot aan de zitplaats een mondkapje te dragen en het mondkapje weer op te doen bij het verlaten van de kerk. Alhoewel aan de wettelijke verplichting nog wordt gewerkt willen wij dit nadrukkelijk wel met u afspreken en gaan er dan ook vanuit dat u dit vanaf heden ook opvolgt om hierin het goede voorbeeld te geven richting onze samenleving en aan de oproep vanuit onze Heidelbergse Catechismus om onze overheden onderdanig en gehoorzaam te  zijn, gehoor te geven.

Diensten zondag 25 oktober 2020:

Voor de diensten op D.V. zondag 25 oktober zal het aantal wat zich aan kan melden voor een dienst, via de Eventbrite-website, worden teruggebracht naar 30. Voor mensen die niet met internet kunnen aanmelden, blijft in zeer beperkte mate bellen mogelijk. Laten we hopen en bidden dat dit maar voor een korte periode zal zijn gezien het gegeven dat we dan gemiddeld 1 x per 4 weken een dienst kunnen bezoeken.

Doordeweekse bijeenkomsten:

De komende week zullen we ons beraden hoe om te gaan met onze doordeweekse bijeenkomsten. In ieder geval is wel besloten dat DV aanstaande maandag de vrouwenvereniging Lydia geen doorgang zal hebben. Omdat hier afgelopen week nog geen duidelijkheid over was, vragen wij u dit ook aan anderen door te geven. Voor alle bijeenkomsten die gepland zijn voor volgende week verzoeken wij u dan ook de berichtgeving op de website van onze gemeente hiervoor te raadplegen.

Kinderoppas:

Mede gezien de afschaling van het aantal kerkgangers en het beperken van zo veel mogelijk ‘bewegingen’ zal er met ingang van komende zondag (18 oktober) geen kinderoppas zijn.

 

 Versie 10 oktober 2020

Aanscherping coronamaatregelen dinsdag 29 september:

Op dinsdag 29 september zijn de coronamaatregelen door het kabinet aangescherpt.  Deze maatregelen hebben ook invloed op kerkdiensten en andere samenkomsten. De maatregelen gelden voorlopig voor drie weken.

De komende drie weken zijn alle bijeenkomsten binnen met meer dan dertig personen verboden. Daarbij gelden echter meerdere uitzonderingen. Premier Mark Rutte noemde bij het aankondigen van de maatregelen kerken als voorbeeld en als uitzondering. Dat betekent dat kerkdiensten voorlopig nog steeds met meer als 100 personen mogen worden bijgewoond zij het dat dan wel geregistreerd moet worden en de gezondheidscheck moet worden gedaan, zoals wij dit tot op heden ook heel consequent hebben gedaan.

Er is de afgelopen maanden heel goed  overlegd tussen de kerken en minister Grapperhaus en zoals premier Rutte aangaf "geeft dat overleg ons vertrouwen dat het daar kan". Daar mogen we heel dankbaar voor zijn en als eerste jegens de Heere dat Hij nog in Zijn gunst en genade aan ons wil denken dat Zijn Woord nog verkondigd mag worden.

Belangrijk is ook onze eigen verantwoordelijkheid in deze. Laten wij ook als gemeente, nu de wereld veel moeite heeft met de aanscherping van de maatregelen, daardoor niet doen kan wat men zo graag wil en in opstand komt, maar met hulp van Boven volharden en daarmee de regels die de overheid ons geeft ook gehoorzamen, wetende dat zij Gods dienaresse is.

Contact met besmette mensen:

Met nadruk willen we u erop wijzen  dat de regels zoals ze hieronder staan aangegeven niet alleen gelden voor de erediensten maar ook nu het winterwerk start, voor alle doordeweekse bijeenkomsten. Met name wanneer er ook besmettingen voorkomen in families binnen onze gemeente houdt dit in dat u als u in contact bent geweest met iemand met corona u volgens de regelgeving 10 dagen in quarantaine dient te gaan en in deze periode dus geen erediensten en doordeweekse bijeenkomsten mag bezoeken. We rekenen op uw medewerking en verantwoordelijkheid in deze om te voorkomen dat er clusters binnen onze gemeente gaan ontstaan en dit mogelijk voor de kwetsbaren en ouderen grote gevolgen kan hebben. 

Doordeweekse bijeenkomsten:

Een andere maatregel die vanaf nu ook van kracht is, is dat groepen die bestaan uit meer dan 30 personen binnen in een gebouw geregistreerd dienen te worden. De landelijke overheid heeft ook aan kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld. Wel is het advies om hiermee terughoudend te zijn. Voor onze doordeweekse bijeenkomsten  zoals mannen- en vrouwenverenigingen, Hervormd Gereformeerd Vrouwen Contact, lidmatenkringen, wijkavonden etc, geldt dat de aanwezigen bij 18 jaar en ouder en meer als 30 personen (en maximaal 100 personen) geregistreerd dienen te worden.  Uw naam en telefoonnummer worden dan geregistreerd om bij een eventuele besmetting bron- en contactonderzoek te kunnen verrichten.

Privacy:

De privacywetgeving vereist dat voor het delen van reserveringsgegevens met de GGD t.b.v. een eventueel bron- en contactonderzoek (BCO) de expliciete toestemming van de bezoekers is verkregen.  Wij maken u erop attent dat als u deel wilt nemen aan een doordeweekse bijeenkomst  u toestemming geeft om uw naam en contactgegevens te delen met de GGD op het moment dat de GGD hiertoe een verzoek indient bij onze gemeente.  Op het registratieformulier zal naast uw naam en telefoonnnummer ook een vinkje worden gezet dat u hiervoor toestemming geeft. Deze gegevens zullen maximaal 14 dagen bewaard worden.

Gesprek CIO-minister Grapperhaus maandag 5 oktober en vrijdag 9 oktober 2020:

Na de aanscherpingen van dinsdag 29 september ontstond er door de media een onterechte commotie rondom de kerkdiensten in Staphorst. Onterecht omdat inmiddels wel heel duidelijk is geworden en bevestigd dat de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst heel zorgvuldig volgens de geldende regelgeving heeft gehandeld. Maar inmiddels lijkt heel Nederland, en de media samen met de politiek, wel over de kerken heen te vallen en zal niemand de ontwikkelingen in afgelopen week zijn ontgaan. Er gebeurt van alles tot zelfs doodsbedreigingen aan de kerkenraad in Staphorst toe.

Al deze commotie heeft geleid tot een overleg tussen de CIO (het overlegorgaan van kerken, waarin ook de Hersteld Hervormde kerk is vertegenwoordigd) en de minister de Justitie, de heer F. Grapperhaus. In de media heeft minister Grapperhaus en later ook de minister president Rutte, bekendgemaakt dat uit dit overleg naar voren is gekomen dat de kerken vrijwillig hun kerkdiensten zullen afschalen naar maximaal 30 kerkgangers per eredienst, ongeacht de grootte van het gebouw en dus zonder rekening te houden met maatwerk. Dit tot verbijstering van velen in kerkelijk Nederland en ook in onze gemeente. Dit kan toch niet waar zijn, ziende op alle maatregelen die binnen de kerken zijn getroffen en ook ziende op het feit dat binnen de kerken vrijwel geen uitbraken van corona hebben plaatsgevonden (zeker niet nadat er in de loop van tijd vergaande maatregelen voor de veiligheid zijn getroffen). Er wordt aangegeven dat kerken begrip hebben voor de situatie in Nederland en daarom ook een offer willen brengen. Dit terwijl kerken al maanden grote offers brengen als het gaat om de kerkgang en alles wat daarmee samenhangt.

Ook bij ons dus volledig onbegrip en veel vragen. Inmiddels is wel duidelijk dat het allemaal niet zo zwart wit is als hierboven gesteld en dat ook over het waarheidsgehalte van de mededeling dat de kerken “vrijwillig” gaan afschalen nog wel het nodige valt te zeggen. Echter wij worden geroepen om zorgvuldig en ook voorzichtig te handelen.

Besluit Kerkvoogdij en moderamen Centrale Kerkenraad 10 oktober 2020:

Op vrijdagavond 9 oktober 2020 werd van het Breed Moderamen van de Generale Synode van onze kerk een zorgvuldig afgewogen en evenwichtig advies ontvangen voor de lokale gemeenten, waaronder onze Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee.

Dit advies hebben wij integraal opgenomen op de website van onze gemeente.

De concrete adviezen zijn als volgt:

1. Een substantiële teruggang in het maximum aantal bezoekers per kerkdienst.

2. Een hernieuwde bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.

3. Bij het in- en uitgaan van de kerk worden mondkapjes gedragen.

Onderstaand is per punt aangegeven op welke wijze onze Kerkvoogdij en Centrale Kerkenraad op 10 oktober 2020 hebben besloten dit plaatselijk toe te passen. Wij menen hiermee volledig tegemoet te komen aan de actuele ontwikkelingen, maar zullen ook de komende tijd alles op de voet blijven volgen.

 Triumfatorkerk: 

  1. Een substantiële teruggang in het maximum aantal bezoekers per kerkdienst.

De Triumfatorkerk is geschikt voor 1100 kerkgangers. De richtlijnen van het RIVM  geven aan dat onderling er een afstand van 1,5 m. afstand dient te worden gehanteerd. Met dit gegeven kunnen er 300 kerkgangers in een dienst. Vanaf de maand juli mochten er meer dan 30 kerkgangers naar de kerk. Wij hebben toen voorzichtig ingezet op maximaal 200 kerkgangers. Toen afgelopen zomer alles wat werd verruimd, zijn wij ook waar mogelijk wat ruimer met dit aantal omgegaan. Tot afgelopen zondag konden daardoor ook mensen op reservelijsten (boven de 200 opgegeven) een plekje krijgen. Hoewel we nog geen 300 kerkgangers in de diensten hadden, was er sprake van best een flinke opschaling. Hoewel ook blijft staan dat onze gemeente ziende op de kerkgang van voor de coronacrisis zeer forse offers heeft moeten brengen en iedere zondag slechts een beperkt deel van de gemeente op kon gaan naar de kerk. Gode zij dank zijn er de afgelopen maanden  geen besmettingen vanuit de kerk veroorzaakt maar omdat ook in onze gemeente Katwijk en omliggende gemeenten de besmettingen toenemen hebben we het besluit genomen om niet langer richting de 300 kerkgangers op te schalen maar door alle ontwikkelingen weer terug te gaan van 300 naar 200 kerkgangers per dienst.

  2. Een hernieuwde bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang. 

Zoals u weet hebben we de afgelopen maanden de samenzang tijdens de diensten mogen voortzetten. Ook dit heeft niet tot besmettingen geleid. Dit was mede één van de redenen om niet de grenzen op te zoeken en niet alleen te kijken naar het maximaliseren van het aantal kerkgangers. Door kruislings kerkgangers in de kerk te laten plaatsnemen, de goede afzuiging van het kerkgebouw en het feitelijk meer afstand laten houden dan de minimale 1,5 meter, was dit verantwoord en mogelijk. Mede ook gezien de toename van het aantal besmettingen is de kans groter dat er ook een besmetting in de kerk kan plaatsvinden. We zullen dan ook terug gaan van 5 x zingen naar 3 x zingen in een dienst waarbij steeds slechts 1 vers zal worden gezongen. We mogen ons gelukkig prijzen dat we een kerk hebben die vrij hoog is en een goede mechanische ventilatie heeft waarbij verse lucht wordt aangevoerd via de bodemroosters en de 'vervuilde' lucht wordt afgezogen via het dak. Berekeningen hebben aangetoond dat ondanks het zingen het besmettingsrisico nihil is en het reproductiegetal lager dan één.

  3. Bij het in- en uitgaan van de kerk worden mondkapjes gedragen. 

Zoals al gebruikelijk in het openbare leven nemen wij ook het advies over om zowel bij het binnenkomen in de kerk als bij het verlaten van de kerk, vanaf de leeftijd van 13 jaar, mondkapjes te dragen. De mondkapjes kunnen afgedaan worden zodra men zit en bij opstaan van de bank om de kerk te verlaten weer worden opgedaan.

UNI-zaal:

Bovenstaande geldt voor de Triumfatorkerk. Voor wijkgemeente Benjamin geldt dat het aantal gemeenteleden wat samenkomt in de UNI-zaal niet veel meer is dan dertig. Wel is besloten om zolang de afzuiging in de UNI-zaal nog niet is gerepareerd niet te zingen.

Aanmelden diensten:

 

Aanmelden vanaf maandag voor volgende dienst:

Triumfatorkerk vanaf 9.00 uur, via onze website “www.hhgkatwijk.nl” of het mobiele nummer van mevrouw G.E. Remmelzwaal-van Duijvenvoorde van ons kerkelijk bureau, 06-47146185.

 UNI-zaal vanaf 9.00 uur, via onze website “www.hhgkatwijk.nl” of het mobiele nummer van de heer R. Nijgh, scriba van wijk Benjamin, 06-24293984.

 

Aanmelden voor kerkdiensten op een rijtje:

- Als u afgelopen zondag niet naar de kerk bent geweest, mag u zich vanaf maandag aanmelden via de website of

- via bovenstaand telefoonnummer voor één kerkdienst.

- Als u afgelopen zondag wel naar de kerk bent geweest, mag u zich vanaf woensdag aanmelden via de website of bovenstaand telefoonnummer voor één kerkdienst. Ook als u op de reservelijst heeft gestaan en naar de kerk bent geweest geldt dat u zich vanaf woensdag mag aanmelden.  

Vanaf donderdag kunt u zich via de website of via bovenstaand telefoonnummer aanmelden voor een tweede kerkdienst (niet eerder dus!).

Als u zich hebt opgegeven voor een kerkdienst en u kunt onverwachts (door ziekte o.i.d.) toch niet komen wilt u dit telefonisch doorgeven:

voor de Triumfatorkerk 06-47146185

voor de UNI-zaal 06-24293984

   

Kinderoppas:
Vanaf zondag 20 september 2020 is er ook weer oppasdienst in de Triumfatorkerk. Wij vragen u als ouders, die uw kind(eren) naar de kinderoppas wilt brengen, om de richtlijnen van het RIVM goed in acht te nemen.

Dit betekent dus: als uw kind een snotneus heeft of hoest, ze thuis te houden.

Het is wenselijk om van te voren door te geven als u uw kind/kinderen naar de oppas brengt. Dit kunt u doen door te bellen naar:

Heleen Bremmer:    0643747932

Grieteke Nijgh:        0637615156

Om zoveel mogelijk het aantal bewegingen in de hal en de wijkzaal te beperken is het verzoek, voor de dienst, dat één van de ouders (dus niet het hele gezin) samen met het kind in de hal wacht tot u wordt opgehaald door de leiding.

Na de dienst brengt de leiding het kind terug naar de hal waar één van de ouders het opwacht. Als meerdere ouders na afloop moeten wachten houdt u dan ook de 1,5 m. afstand aan.

Uitgaan van de kerk en collectes:

Verder vanuit de Kerkvoogdij het verzoek dat bij het einde van de dienst de gemeenteleden bank voor bank met voldoen-de afstand (1,5 m.) de kerk verlaten waarbij  mensen in het middenvak via de hoofdingang onder het orgel de kerkzaal verlaten, vanuit het oostvak via de oostelijke deur en vanuit het westvak via de westelijke deur (let op het afstapje).

Voor wat betreft de collectes de oproep om te zorgen dat u uw gaven bij de hand hebt zodat er ook bij de collectezakken bij de uitgang voldoende doorstroming blijft en de 1,5 m nagekomen kan worden. Er zal steeds één gezamenlijke collecte zijn voor kerkvoogdij en diaconie samen. Via de QR-code of link kan ook apart voor doelcollectes geld worden gegeven. De Heere zegene u en uw gaven.

Kerkdiensten van meer dan 100 en triage:

Nieuw met ingang van D.V. zondag 5 juli is dat bij de versoepeling van de coronamaatregelen bij bijeenkomsten (waaronder kerkdiensten) van meer dan 100 personen, bij binnenkomst de volgende gezondheidsvragen (triage) aan u zullen worden gesteld:

1.            Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

     a.    Hoesten

     b.    Neusverkoudheid

     c.    Koorts vanaf 38 graden

     d.    Benauwdheidsklachten

2.            Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3.            Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

4.            Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe corona-virus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5.            Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, annuleer de afspraak voor het kerkbezoek. U zult bij binnenkomst gevraagd worden deze vragen door te lezen. Alleen bij een duidelijk “nee” zult u in de kerk kunnen plaatsnemen.

Diverse regels op een rijtje (het meer gedetailleerde protocol ligt in de kerk ter inzage):

Zonder hier hoogstwaarschijnlijk in compleet te kunnen zijn, willen wij u onderstaand heel beknopt een aantal regels en afspraken voor-, tijdens- en na de erediensten op rij weergeven:

·  Alleen wanneer u vooraf heeft gereserveerd, kunt u worden toegelaten;

·  Komt als huishouden (gezin) gezamenlijk naar de kerk om opstoppingen te voorkomen;

·  Vergewis u van tevoren van de richtlijnen van de RIVM en of u op grond daarvan naar de kerk kunt;

·  Let er bij binnenkomst op dat de 1,5 meter norm wordt gehandhaafd;

·  Iedereen is verplicht bij de zuil de handen te desinfecteren;

·  Op de presentielijst moet uw aanwezigheid worden vermeld;

·  Lees de gezondheidsvragen en geef aan of dit wel of niet op u betrekking heeft;

·  De garderobe mag niet worden gebruikt;

·  De koster of één van zijn hulpen begeleid u naar uw plaats;

·  Er is geen discussie mogelijk over de toegewezen zitplaatsen;

·  Beperkt zoveel mogelijk het toiletgebruik (ook vooraf);

·  Kinderen mogen niet zonder begeleiding naar het toilet;

·  Na toiletgebruik dienen de handen gedesinfecteerd te worden;

·  Probeer niet met de handen over de banken te slepen;

·  Zing ingetogen;

·  Na de dienst per bank te kerk verlaten;

·  Ook bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand houden;

·  Geen samenscholing op het kerkplein;

Tenslotte:

Heel belangrijk is dat u ten allen tijde de instructies van de koster en zijn hulpen dient op te volgen. Er is wat dat betreft geen discussie mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan er van tevoren weleens iets worden geregeld, maar dat zal dan bij het aanmelden nadrukkelijk moeten worden aangegeven. En zelfs dan kan het zo zijn dat het toch anders moet dan gedacht. Wij vragen u echt om hierover niet in discussie te gaan. Weest u dan verstandig en verlaat u dan de kerk om daar eventueel op een later moment over van gedachten te wisselen.

Wij staan voor de moeilijke- en vaak ook ingewikkelde en tijdrovende opdracht om het hele aanmeldproces, het maken van overzichten en indelingen en alles daar omheen in goede banen te leiden. Dat is echt geen kleinigheid en vraagt veel van onze kerkvoogdij, de commissie 1,5 meter, kerkelijk bureau, kosters en allen, die hierin een taak hebben. Hierbij zullen ongetwijfeld steeds dingen verbeterd kunnen worden. Wij houden alle ontwikkelingen in de gaten, maar kunnen niet instaan voor het feit dat er ook fouten worden gemaakt. Wij vragen hiervoor uw begrip, maar bovenal uw gebed. Dat wij enerzijds nog steeds de nood van de situatie mogen opmerken en ervaren, maar dat er ook dankbaarheid mag zijn dat de Woordbediening haar voortgang mag hebben

Commissie 1,5 m